Нэгдсэн Санхүүгийн Тайланг бэлтгэхэд ашиглагдах excel маягтууд

Нэгдсэн Санхүүгийн Тайланг бэлтгэхэд ашиглагдах excel маягтууд

Танд нэгдсэн санхүүгийн тайлан бэлтгэхэд ашиглагдах excel маягтуудыг санал болгож байна. Энэхүү маягтуудыг ашигласнаар нэгдсэн санхүүгийн тайлангаа үнэн зөвөөр, алдаагүй бэлгэхэд гарах асуудлыг шийдэхэд туслана.

Нэгдсэн Санхүүгийн Тайланг бэлтгэхэд ашиглагдах excel маягтууд