САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЦОГЦ МАЯГТ

Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээний цогц маягт

Та санхүүгийн тайландаа шинжилгээ хийж компанийхаа өнгөрсөн болон өнөөгийн төлбөрийн чадвар, үйл ажиллагаа, хөрөнгө ашиглалтын байдал, өрийн түвшин, ашигт ажиллагааг мэдэж  удирдлагаа санхүүгийн аливаа оновчтой шийдвэрийг гаргахад нь туслаж чадаж байна уу?

Тэгвэл та дараах санхүүгийн тайлангийн шинжилгээний маягтыг ашигласнаар энэ асуудлыг шийдэх боломжтой.

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЦОГЦ МАЯГТ