“Тэмүүлэлийн гэр бүл” комик ном

12 03

“Тэмүүлэлийн гэр бүл” комик ном

Монголтакс ТМЗ ХХК – нь нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд, өрх гэр бүлийн гишүүн тус бүрийн нас, сэтгэхүйн онцлогт нь тохирсон арга зүй, хэлбэрүүдийг сонгон мэдлэг  мэдээллийг тасралтгүйгээр олгож ирсний нэг нь “Тэмүүлэлийн гэр бүл “цуврал ном юм. Айл гэрийн “Өрхийн төсөв” –ийн үйл явцад гэр бүлийн гишүүн тус бүр үүрэг оролцоотой байх дадлыг бага балчир наснаас нь суулгаж дадуулахын тулд хүүхдүүдэд зориулсан тусгай агуулга кэйстэй номын өдөрлөгийг байгууллагын ажилтнуудын 30 гаруй хүүхдүүдийн дунд  зохион байгууллаа

2020.01.26

Сэтгэгдэл