card

Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэшсэн үйлчилгээ

Нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөлт, тайлагналын зөв системийг нутагшуулах.

Онцлох ACC үйлчилгээ

НББ бодлогын баримт бичиг боловсруулах үйлчилгээ

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах үйлчилгээ нь холбогдох хууль тогтоомж, стандарт, дүрэм, журам, зааварт нийцүүлсэн баримт бичгийн иж бүрдэлийг боловсруулах юм. Үйлчилгээний зорилго нь үйлчлүүлэгчийн үйл ажиллагааны онцлог, дотоод дүрэм, журам, зохион байгуулалтын бүтэцтэй уялдуулан санхүүгийн албаны үйл ажиллагааны процесс, нягтлан бодох бүртгэлийн зохион байгуулалтыг системчлэн хүний хүчин зүйлээс хамаарах эрсдэлийг бууруулахад оршино.

Дараах багцын сонголттой:

Том багц

  • Стандарт, Нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичиг-50%
  • Татварын бүртгэлийн баримт бичиг-30%
  • Санхүүгийн нөөцийн удирдлагын процесс зураглал-20%

Дунд багц

  • Стандарт, Нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичиг-60%
  • Татварын бүртгэлийн баримт бичиг-40%

Жижиг багц

  • Стандарт, Нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичиг-90%
  • Татварын бүртгэлийн баримт бичиг-10%

Үнийн санал