БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАХИАЛГАТ СУРГАЛТ: ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ АШИГТ МАЛТМАЛ , ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ АШИГТ МАЛТМАЛ , ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР -ын эдийн засагч, нягтлан бодогч нарт татварын хуулийн өөрчлөлтийн хүрээнд хийгдсэн нягтлан бодох бүртгэлийн онцлог, анхаарвал зохих асуудал, татварын тогтолцоо, татварын орчны шинэлэг зохицуулалт бүхий

• “Татварын хуулийн шинэчлэлт”

• “ХХОАТ-н тухай хууль”

• “НӨАТ- тухай хууль”

• “ААНОАТ- тухай хууль” - сэдвүүдээр тус тус хамтран зохион байгуулж байна.