“Эм Жи Эл Партнерс” ХХК тай хамтын ажиллагаа

Монголтакс ТМЗ ХХК – нь нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд санхүүгийн боловсролын сургалтыг нийгмийн анхдагч нэгж өрх гэр бүл, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, сургууль, төр хувийн хэвшлийн олон салбарт тасралтгүй 13-н жилийн турш  явуулсаар ирсэн. Энэ оны хувьд анхын сургалтаа татварын хуулийн шинэчлэлтэй холбоотойгоор  Өмгөөллийн “Эм ЖИ ЭЛ партнерс” ХХН –тай хамтран  хоёр байгууллагын харилцагч компаниудын дунд зохион байгууллаа.

2020.01.17