card

Зөвлөх баг

Татварын зөвлөх бидний үүрэг нь санхүүгийн удирдах ажилтны татварын үр ашигтай менежментийг хэрэгжүүлэх , байгууллагын хэмжээнд татварын хэмнэлт гаргах , татварын стратегиудыг тодорхойлох, татварын төлөвлөлтийг загварчлах , татвар төлөгчийн ашиг сонирхлыг хамгаалах , татварын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх гэх мэт экспертийн мэдлэгээр дэмжиж туслах явдал юм .